بسمه تعالي

دانش آموختگان محترم آموزشکده نقشه برداری وابسته به سازمان نقشه برداری کشور

با توجه به انتقال آموزشکده به دانشگاه شهید بهشتی، تمامی مدارک و پرونده های شما به دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشکده عمران آب و محیط زیست واقع در فلکه چهارم تهرانپارس بلوار وفادار شرقی بلوار شهید عباسپور منتقل خواهد شد.